Algemene voorwaarden

1. Algemene voorwaarden

1.1   Deze algemene voorwaarden

 • zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard ook tussen Knick Knack Design en de klant.
 • primeren altijd op de voorwaarden die van de klant en/of een derde.

1.2   Afwijkingen en aanvullingen

 • zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en aanvaard door beide partijen.

2. Uitvoering van de opdracht

2.1   Alle offertes en prijsopgaven

 • zijn informatief en binden Knick Knack Design niet, tenzij door Knick Knack Design schriftelijk of via e-mail anders is
 • kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden en/of door gewijzigde wensen van de klant.
 • hebben een geldigheidsduur van 30 (dertig) kalenderdagen vanaf offertedatum, tenzij anders vermeld.

2.2   De bestelling van de opdracht

 • wordt door de klant op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze schriftelijk bevestigd aan Knick Knack Design via marjolein@knickknackdesign.be.
 • kan inhoudelijk wijzigen na akkoord van en schriftelijke bevestiging door beide partijen.
 • impliceert dat de klant akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, het Privacy- en Cookiebeleid.

2.3   Uitvoering van de opdracht gebeurt

 • in geval van geboorte- en/of huwelijksdrukwerk, ná de goedkeuring van het definitieve ontwerp door de klant én na betaling van het volledig verschuldigde bedrag.
 • in geval van illustratie- en grafische vormgevingsopdracht(en), na de goedkeuring van het definitieve ontwerp.

Knick Knack Design houdt de klant op de hoogte van de vorderingen van de uitvoering van de opdracht.

2.4   Betalingen

 • worden overgemaakt op rekeningnummer van Co-Actief cvba, Turnhoutsebaan 139a, 2140 Antwerpen, IBAN: BE04 8508 4810 3431.
 • in geval van
  • geboorte- en huwelijksdrukwerk
   • gebeuren na de goedkeuring van het definitieve ontwerp én vóór het uitvoeren van de opdracht.
   • gebeuren bij voorkeur op het kantoor van Knick Knack Design of via bankoverschrijving op bovenstaande rekening. Bij bankoverschrijving wordt de opdracht uitgevoerd na bewijs van betaling, aangeleverd door de klant.
  • illustratie- en grafische vormgevingsopdrachten, worden uitgevoerd binnen 15 (vijftien) kalenderdagen na factuurdatum.
 • die niet binnen de vooropgestelde termijn van 15 (vijftien) kalenderdagen gebeuren, worden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente gelijk aan 8 % (acht procent, op jaarbasis) en een forfaitaire vergoeding ten belope van 15 % (vijftien percent) op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van 125 euro (honderdvijfentwintig euro). De klant kan geen schuldvergelijking toepassen.

2.5   Beëindiging van de opdracht

 • Wanneer de klant een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Knick Knack Design zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.
 • Wanneer er sprake is van, van haar wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van Knick Knack Design redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft Knick Knack Design het recht om deze opdracht te staken, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

In dit geval heeft Knick Knack Design recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is zij verplicht de bereikte resultaten aan de klant ter beschikking te stellen.

2.6   Desgevallend

 • valt elke aanpassing van het btw-tarief in de periode tussen de bestelling en de levering ten laste van de klant.
 • kan Knick Knack Design de herinneringskosten voor ingebrekestelling en aanmaning aanrekenen.
 • schort Knick Knack Design de uitvoering van de overeenkomst met de klant op tot alle openstaande rekeningen worden aangezuiverd, inclusief de toegevoegde schadevergoeding, verwijlinteresten en herinneringskosten.
 • rekent Knick Knack Design bijkomende werkzaamheden, die buiten het bestek van de opdracht liggen, apart aan. Tarieven: 65 (vijfenzestig) euro/uur, 1 (één) euro/kilometer verplaatsingkost.

2.7   Andere bijkomende werkzaamheden worden vermeld in de offerte.

 • De bijkomende werkzaamheden worden uitgevoerd na schriftelijke bevestiging van de klant.
 • Prijzen bijkomende werkzaamheden zijn exclusief btw.

3. Verstrekken van gegevens en levering van de opdracht

3.1   De klant

 • verbindt zich ertoe het ontwerp en de eventuele proefdruk grondig na te kijken en zijn bemerkingen zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk over te maken.
 • kan zonder schriftelijke toestemming van Knick Knack Design geen veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aanbrengen.
 • stelt Knick Knack Design, in geval van een wijziging van de opdracht, in de gelegenheid om deze uit te voeren binnen een redelijke en af te spreken termijn.  Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de Knick Knack Design gehanteerde uurtarieven en verplaatsingskosten.
 • weet dat de vooropgestelde leveringstermijnen steeds indicatief zijn.
 • geen recht op schadevergoeding kan inroepen bij afwijkingen op de vooropgestelde leveringstermijn.

3.2   Knick Knack Design

 • levert de drukwerken af binnen de termijn die daarvoor nodig is.
 • kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten die zijn ontstaan naar aanleiding van het drukwerk, het uitvoeren van het ontwerp of de laattijdige levering ervan.
 • heeft inzake leveringstermijn een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

4. Auteursrecht en -eigendom

4.1   Knick Knack Design

 • heeft het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde website, die alleen ontwikkeld werden door Knick Knack Design.
 • behoudt deze rechten zolang geen andere schriftelijke overeenkomst tussen Knick Knack Design en de klant wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model.
 • is steeds gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden op een aankondiging, titelrol, in de broncode van een webpagina of op de webpagina zelf.
  De klant mag, zonder voorafgaande toestemming van Knick Knack Design, het werk niet openbaar maken zonder de  vermelding van de naam Knick Knack Design.
 • heeft het recht om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie, tenzij anders werd overeengekomen.
 • garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen, dat hij geldt als de maker in de zin van de auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
 • behoudt het eigendom van de aan de klant ter beschikking gestelde materialen, zoals foto’s, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen d., tenzij anders werd overeen gekomen.

5. Onderzoek naar het bestaan van rechten en de werking van mail

5.1   Het is niet de opdracht van Knick Knack Design

 • om onderzoek te voeren naar het bestaan van merkrechten, tekening of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden.
 • om onderzoek te voeren naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de klant.
 • om de werking te controleren van e-mail op externe mailservers.

5.2   De klant vrijwaart Knick Knack Design uitdrukkelijk en integraal tegen alle claims terzake van derden.

6. Aansprakelijkheid

6.1   Knick Knack Design is niet/nooit aansprakelijk voor

 • fouten in de tekst of het ontwerp, indien de klant een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven.
  De klant draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de klant, zoals het niet tijdig of net aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
 • fouten van productiebedrijven.
 • de gevolgen van het gebruik van opensource software voor een opdracht ingeval de klant op de hoogte is van het gebruik van open source.
 • het niet-werken van widgets van derden.

6.2   Desgevallend is

 • de aansprakelijkheid van Knick Knack Design voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een klant altijd beperkt tot rechtstreekse schade en tot het bedrag van het aan Knick Knack Design toekomende honorarium.
 • de klant gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is uitgevoerd. Indien de klant dit nalaat, kan Knick Knack Design niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
 • Knick Knack Design gevrijwaard voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende de door de klant verstrekte materialen, die bij uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

7.1   Op alle overeenkomsten en verbintenissen van Knick Knack Design is het Belgisch recht van toepassing.

7.2   In geval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen van Knick Knack Design is alleen de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.


Privacybeleid

Knick Knack Design wil je zoveel mogelijk controle geven over je persoonlijke informatie die je achterlaat via de website of via andere communicatiekanalen die Knick Knack Design beheert.

Knick Knack Design informeert iedere gebruiker over het gebruik van uw persoonlijke data verkregen via www.knickknackdesign.be en/of haar diensten. Deze informatie zal altijd gedeeld worden voorafgaand aan of gedurende de gegevensinvoer door een gebruiker. Om het succes van onze activiteiten te garanderen, verwerkt Knick Knack Design persoonlijke data van individuen en respecteren de rechten van de mensen wiens persoonlijke data verwerkt wordt. Alle gegevensverwerking voldoet aan de wetten beschreven in de Algemene Verordending Gegevensbescherming (“AVG”) en nationale wetten van de landen waarin Knick Knack Design werkzaam is.

Dit privacydocument beschrijft welke persoonlijke data Knick Knack Design verzamelt, hoe ze dat doet, hoelang ze die bewaart en de rechten die je hebt met betrekking tot je persoonlijke data. Het is van toepassing op alle persoonlijke data die aan Knick Knack Design overhandigd wordt via de website, mail of eender welke andere manier.

 

Persoonlijke data

Knick Knack Design verzamelt in de mate van het mogelijke data direct van de klant. Het kan echter soms nodig zijn om persoonlijke data te verzamelen via derden in het kader van toekomstige relaties (klanten of kandidaten). Informatie waarvan je ons voorziet: naam, e-mail, telefoonnummer, adres.

Informatie die Knick Knack Design automatisch kan verzamelen bij een bezoek aan de website

Technische informatie, onder andere je IP-adres, browser, cookies en andere technologieën. Zie hiervoor het cookiebeleid.

 

Doelen

Knick Knack Design verwerkt persoonlijke data om te voldoen aan de wettelijke vereisten, professionele standaarden, het intern beleid of verdediging van claims. De specifieke doelen die Knick Knack Design op dit moment kan aangeven zijn: persoonlijke data van klanten om je contract(en) op te stellen. Specifiek verwerkt Knick Knack Design je persoonlijke data om haar producten en diensten te aan te bieden, te leveren en te factureren, voor de uitvoering en de analyse van marktonderzoeken en marketingstrategieën, om je te informeren over onze producten en diensten die in lijn liggen met de reeds bestaande relatie, voor marketing.

Data van leveranciers, verkopers, klanten en partners: we verwerken je persoonlijke data om onze overeenkomsten te sluiten en uit te voeren en om onze relaties te beheren.

 

Bewaringstermijn van uw persoonlijke data

Knick Knack Design bewaart persoonlijke data in onze informatiesystemen zo lang als nodig is voor de eerder vermelde doeleinden. Knick Knack Design verwijdert de data als deze niet langer nodig is en wanneer aan alle vereisten voldaan werd. Knick Knack Design zal je persoonlijke data behouden en gebruiken zo lang als nodig is om overeenkomsten na te komen, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals boekhouding en fiscale verplichtingen) en om onenigheden op te lossen. Hiervoor behoudt Knick Knack Design je persoonlijke data gedurende de looptijd van onze contractuele relatie en tot tien jaar daarna. In alle gevallen kunnen persoonlijke data voor een langere periode behouden worden wanneer er een legale of wettelijke reden is om dat te doen. De data kunnen eveneens voor een kortere periode behouden worden wanneer het individu zich verzet tegen het verwerken van zijn persoonlijke data en wanneer er niet langer een legitiem doel is om de data te behouden.

 

Uw rechten

In overeenstemming met de AVG, beantwoorden we je eisen binnen de verplichte tijd aangegeven in de AVG, om volgende rechten uit te oefenen.

 • Het recht om geïnformeerd te worden. Knick Knack Design is transparant door je eender welke informatie omtrent het verwerken van je persoonlijke data te verschaffen aan de hand van dit privacydocument of specifieke informatieaankondigingen op het moment van verzameling.
 • Recht tot toegang. Je heeft het recht om een kopie te vragen van de persoonlijke data die Knick Knack Design over je bijhoudt.
 • Recht tot verbetering. Wanneer de persoonlijke data die Knick Knack Design over je bezit onvolledig of niet accuraat is, heb je het recht om te vragen deze te updaten of te corrigeren.
 • Het recht om vergeten te worden. Je hebt het recht om te vragen al je persoonlijke data te wissen. Knick Knack Design verwijdert je persoonlijke data zonder onnodige vertraging wanneer er geen legale reden of legitiem doel meer is om deze verder te verwerken.
 • Het recht om verwerking te verbieden. In sommige specifieke gevallen, heb je het recht om Knick Knack Design te vragen te stoppen met uw data te verwerken. Knick Knack Design heeft dan nog steeds toestemming om je informatie te bewaren, maar kunnen deze niet verder verwerken.
 • Het recht tot dataportabiliteit. Dit recht is enkel van toepassing op persoonlijke data die je aan Knick Knack Design hebt aangeboden, gebaseerd op je toestemming of voor de uitvoering van een contract. Knick Knack Design geeft je persoonlijke data weer in een gestructureerd en leesbaar formaat om het mogelijk te maken je data gemakkelijk over te hevelen naar een andere beheerder.
 • Het recht om bezwaar. Indien je niet langer op de hoogte wenst te worden gesteld van eventuele updates of direct marketing wil ontvangen, ben je gerechtigd om een dergelijk verzoek in te dienen via mail. Hou er rekening mee dat geen bezwaar mogelijk is tegen de verwerking van persoonsgegevens indien deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Knick Knack Design en de betrokkene of de vennootschap van de betrokkene (bijvoorbeeld: voor het factureren van de betrokkene of de onderneming van de betrokkene voor de bestelde trainingen of vakken ...).
 • Het recht om klacht in te dienen. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten (in België: gegevensbeschermingsautoriteit) als je ervaart dat de verwerking van je persoonlijke data niet overeenkomt met dit privacy document of de AVG. Je kan deze rechten uitvoeren door een eenvoudig verzoek te sturen naar marjolein@knickknackdesign.be of Knick Knack Design, Molenveld 45, 2450 Meerhout, België.

 

Databeveiliging

Knick Knack Design doen haar uiterste best om vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veiligheid van de systemen en diensten die persoonlijke informatie verwerken, te garanderen.


Cookiebeleid

Knick Knack Design maakt gebruik van cookies en overige technieken en wil je privacy waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van je bezoek(en) aan onze website verbeteren. Daarom vindt Knick Knack Design het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij cookies gebruiken.

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die je computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze website bezoekt.

JavaScript en trackingpixels zijn standaard internettechnieken die er samen met cookies voor zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen.

Cookies en overige technieken worden gebruikt bij vrijwel alle bestaande websites.

Door gebruik te maken van cookies en andere technieken

 • wordt het surfen op onze website leuker en makkelijker,
 • kunnen we meten hoe onze website wordt gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren,
 • kunnen we herkennen welk apparaat (mobiel, tablet of desktop) je gebruikt als je bij ons op bezoek bent.

 

Cookies van derden

Via onze website worden ook cookies van derden geplaatst en maken wij gebruik van cookies van derden. Dit gebeurt volledig anoniem. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing.

Knick Knack Design gebruikt

 • functionele of noodzakelijke cookies die ervoor zorgen dat onze website naar behoren functioneert,
 • analytische cookies die, met behulp van derden, statistieken verzamelen over het gebruik van onze website door de gebruikers. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak we worden bezocht en waar we onze website kunnen verbeteren. Op deze manier wordt de ervaring met onze website voortdurend geoptimaliseerd. Gebruikelijke cookies hiervoor zijn o.a. Google Analytics, Facebook en Hotjar. Je IP-adres wordt altijd eerst anoniem gemaakt voordat de statistieken worden opgeslagen.
 • marketing cookies om je surfgedrag bij te houden. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites zoals Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter vallen onder deze categorie. Op websites van derden kan je onze advertenties tegenkomen. Om deze promoties en advertenties relevant te houden maken wij gebruik van cookies. De advertentiecookies maken het mogelijk kunnen bijhouden welke advertenties je al hebt gezien en kunnen voorkomen dat je steeds dezelfde te zien krijgt.

We kunnen bijhouden of je op de advertenties klikt. Voor de cookies die deze partijen voor advertentiedoeleinden plaatsen, verwijzen wij je naar de verklaringen op de websites van deze partijen. Omdat de verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, raden wij je aan deze privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen.

 

Browserinstellingen

 • Als je niet wilt dat websites cookies op je computer kunnen opslaan, pas dan je browserinstellingen aan. Je krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst.
 • Je kunt je instellingen ook dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je browser.
 • Je kunt cookies die al geplaatst zijn, verwijderen.
 • Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser, apparaat en computer die je gebruikt, moet aanpassen. Wij willen je erop attent maken dat als je geen gebruik wilt maken van cookies, wij helaas niet kunnen garanderen dat onze website goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de website verloren gaan of dat je bepaalde pagina’s zelfs helemaal niet meer kunt zien.
 • Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer aangepast aan je interesses en worden vaker herhaald.

Retourbeleid

Bij overeenkomsten op afstand (e-commerce) hebt u een herroepingsrecht, ook als u reeds betaald hebt. Indien u uw herroepingsrecht uitoefent, krijgt u de betaalde sommen (ook de leveringskosten) terug. Deze terugbetaling gebeurt uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag waarop u via mail aan Knick Knack Design laat weten uw overeenkomst te herroepen.

 

Retourtermijn

Vanaf het moment dat u uw bestelling ontvangt, hebt u 14 kalenderdagen de tijd om je uw artikel als retour aan te melden via mail aan marjolein@knickknackdesign.be.
Na het aanmelden van uw retour, hebt u 14 kalenderdagen de tijd om het terug te sturen. U bent wettelijk niet verplicht een reden op te geven voor het retourneren, al vinden we het wel fijn om dit toch te vermelden zodat we onze klantenservice in de toekomst kunnen verbeteren.

 

Dit kun je niet retourneren

 • Digitale artikelen, downloads (zoals o.a. drukklare pdf’s, …).
 • Artikelen die op maat gemaakt of gepersonaliseerd werden (zoals o.a. geboortekaartjes, gepersonaliseerde producten met naam en/of logo, …).

 

Wat u wel mag retourneren

Binnen de retourtermijn mag u al de andere bestelde artikelen uit de webshop in originele staat terug bezorgen, bij voorkeur in de originele verpakking.

 

Terugbetaling
De terugbetaling gebeurt nadat de goederen binnen de wettelijke termijn werden terugbezorgd  aan Knick Knack Design. Terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel dat u gebruikt voor de aankoop, tenzij u er uitdrukkelijk mee akkoord gaat dat er een andere betaalwijze wordt gebruikt, en voor zover dit voor u geen extra kosten meebrengt.

 

Kostprijs retourneren
De kosten van het retourneren zijn voor de klant. Dit ligt gemiddeld tussen de 5 tot 10 euro, afhankelijk vanuit welk land u de producten terugzendt of via welke leverancier. U kan het product altijd gratis terug brengen na een seintje op het vestigingsadres van Knick Knack design: Molenveld 45, 2450 Meerhout.